Video Clip

จ้อจี้

จ้อจี้
เรื่องย่อจ้อจี้

นำเสนอเด็กจี้จากทั่วประเทศ และเรื่องราวปฏิหารย์ แปลกประหลาดมหัศจรรย์ ทั้งเรื่องจริงและเรื่องเหลือเชื่อ ให้ผู้ชมพิสูจน์เรื่องไหนเป็นเรื่องจริง

คลิป จ้อจี้ ย้อนหลัง

จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 2/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 3/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 1/3
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/3
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/3
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
รายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
รายการจ้อจี้ ตอนที่ 2/4
รายการจ้อจี้ ตอนที่ 3/4
รายการจ้อจี้ ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
ตัวอย่างรายการจ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 1/3
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/3
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/3
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 1/3
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/3
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 3/3
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 1/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 2/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 3/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ ตอนที่ 4/4
จ้อจี้เด็ก ตอนที่ 1/3
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/3
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/3
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/3
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาร ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 1/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 2/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 3/4
จ้อจี้ปาฏิหาริย์ ตอนที่ 4/4
จ้อจี้ วันที่ 28 พ.ค. 2559
จ้อจี้ วันที่ 4 มิ.ย. 2559
จ้อจี้ วันที่ 18 มิ.ย. 2559
จ้อจี้ วันที่ 2 ก.ค. 2559
จ้อจี้ วันที่ 9 ก.ค. 2559
จ้อจี้ วันที่ 16 ก.ค. 2559
จ้อจี้ วันที่ 23 ก.ค. 2559
จ้อจี้ วันที่ 30 ก.ค. 2559
จ้อจี้ วันที่ 13 ส.ค. 2559
จ้อจี้ วันที่ 20 ส.ค. 2559
จ้อจี้ วันที่ 27 ส.ค. 2559
จ้อจี้ วันที่ 3 ก.ย. 2559
จ้อจี้ วันที่ 17 ก.ย. 2559
จ้อจี้ วันที่ 1 ต.ค. 2559
จ้อจี้ วันที่ 8 ต.ค. 2559
จ้อจี้ วันที่ 26 พ.ย. 2559
จ้อจี้ วันที่ 3 ธ.ค. 2559
จ้อจี้ วันที่ 10 ธ.ค. 2559
จ้อจี้ วันที่ 11 ธ.ค. 2559
จ้อจี้ วันที่ 24 ธ.ค. 2559
จ้อจี้ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
จ้อจี้ วันที่ 7 ม.ค. 2560
จ้อจี้ วันที่ 14 ม.ค. 2560
จ้อจี้ วันที่ 21 ม.ค. 2560
จ้อจี้ วันที่ 28 ม.ค. 2560
จ้อจี้ วันที่ 4 ก.พ. 2560
จ้อจี้ วันที่ 11 ก.พ. 2560
จ้อจี้ วันที่ 18 ก.พ. 2560
จ้อจี้ วันที่ 4 มี.ค. 2560
จ้อจี้ วันที่ 11 มี.ค. 2560
จ้อจี้ วันที่ 18 มี.ค. 2560