หมวด

บล็อก: กฎการใช้งาน


การใช้งานเว็บไซต์ MThai.com

เว็บไซต์ MThai.com ได้มีการเปิดให้บริการในส่วน video.mthai.com เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะ รองรับการใช้งาน และการแสดงออกอย่างเสรี โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์ รูปภาพ และคลิปวิดีโอ เพื่อเผื่อแผ่ และแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ ตามเจตนา และวัตถุประสงค์ของผู้โพสต์เอง ทั้งนี้ พื้นที่บริการในส่วน video.mthai.com เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ ลักษณะ และเนื้อหา จึงมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ให้ความรู้ทางวิชาการ เนื้อหาที่มีประโยชน์แก่สาธารณะ และเนื้อหาเพื่อการสนันทนาการ และความบันเทิงต่างๆ ดังนั้น สมาชิกเว็บไซต์ผู้ใช้งาน จึงต้องมีวิจารณญาณในการ รับชมเนื้อหา และผู้โพสต์เนื้อหาจะต้องมีความระมัดระวังการโพสต์ หรือเผยแพร่เนื้อหา โดยจะต้องไม่โพสต์เนื้อหาที่มีลักษณะล้มล้างการปกครองในระบอบประชา ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเนื้อหาซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพขอ งประชาชนอย่างร้ายแรง และเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้งานบริการ video.mthai.com เป็นไปได้ด้วยความถูกต้อง ผู้ให้บริการจึงได้มีการกำหนดกฎในการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้อง ยอมรับและปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด หากเกิดกรณีข้อพิพาท ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ กฎการใช้งานเว็บไซต์มาใช้ในการดำเนินการต่างๆ ต่อไป กฎการใช้งาน video.mthai.com ผู้ใช้งาน ตกลงและยอมรับว่า video.mthai.com เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการของเว็บไซต์ MThai.com ผู้ใช้งานตกลงยินยอมจะใช้บริการนี้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ เว็บไซต์ MThai.com ระบุไว้ และจะไม่ใช้ เว็บไซต์นี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ใดๆ ในทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ใช้งานตกลงยอมรับ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ดังนี้ 1.ห้าม อัปโหลด หรือโพสต์ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มีลักษณะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 2. ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา อนุญาตให้อัปโหลด หรือโพสต์เฉพาะรูปภาพ หรือคลิปวิดีโอที่ผู้ใช้งานสร้างเอง หรือวิดีโอที่ผู้ใช้งานได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น ห้ามอัปโหลดรูปภาพ หรือ วิดีโอที่ผู้ใช้งานไม่ได้สร้างขึ้น หรือใช้เนื้อหาในรูปภาพ หรือ วิดีโอที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น เพลง ข้อมูลโค้ดของโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ หรือรูปภาพ หรือ วิดีโอที่สร้างโดยผู้ใช้งานอื่นโดยไม่ได้รับการให้สิทธิ์ใดๆ 3. ห้าม อัปโหลด หรือโพสต์ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มีเนื้อหา ลามก อนาจาร เปลือย หรือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือเนื้อหาที่ยั่วยุทางเพศ 4. ห้าม อัปโหลด หรือ โพสต์รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอที่ส่งเสริมให้ผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กๆ ทำในสิ่งที่อาจจะทำให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส วิดีโอที่แสดงการกระทำที่เป็นภัยหรือเป็นอันตรายดังกล่าว 5. ห้ามอัปโหลดหรือโพสต์ รูปภาพ หรือ คลิปวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรง หรือไม่เหมาะสมโดยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตกใจ ตื่นเต้น หรือเป็นการไม่เคารพ หากผู้ใช้งานโพสต์หรืออัปโฟลด เนื้อหาที่มีภาพความรุนแรงในบริบทข่าวหรือสารคดี โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยให้ผู้ชมเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในวิ ดีโอ อย่าส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำการความรุนแรงดังกล่าว 6. ห้ามอัปโหลดหรือโพสต์ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอที่มีเจตนาโฆษณาสินค้า และ/หรือบริการ หรือเป็นการโพสต์เนื้อหาที่มุ่งผลประโยชน์ในทางการค้าหรือหากำไรก่อน ได้รับอนุญาต 7. ห้ามอัปโหลดหรือโพสต์ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอที่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามเชื้อ ชาติ หรือชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ ความทุพพลภาพ รสนิยม ทางเพศ หรือเนื้อหาที่มีอาจมีจุดประสงค์เพื่อยุยงให้เกิดความเกลียดชังในคุณลักษ ณะหลักดังกล่าวเหล่านี้ 8. ห้ามอัปโหลดหรือโพสต์ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นเท็จ ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือความแตกแยกในสังคมโดยรวม 9. ห้ามอัปโหลดหรือโพสต์ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอที่เป็นไปในลักษณะกลั่นแกล้ง หรือทำให้เกิดการเข้าใจผิดในตัวบุคคล หรือนิติบุคคล หรือสถาบันต่างๆ เนื้อหา ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่ปรากฏใน video.mthai.com นี้ เกิดจากการอัปโหลด หรือ โพสต์ของผู้ใช้งาน โดยเป็นการเผยแพร่ในรูปแบบอัตโนมัติ โดยที่ทางเว็บไซต์ ไม่สามารถตรวจสอบ หรือ เห็นด้วยกับเนื้อหา เหล่านั้นได้ในทันที ที่มีการอัปโหลด หรือโพสต์ ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรใช้การพินิจ พิจารณา และวิจารณญาณของวิญญูชนโดยทั่วไป ในการโพสต์ และจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อัปโหลด หรือ โพสต์นั้นแต่เพียงผู้เดียว ทางเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม กฎ หรือเงื่อนไขการใช้งาน video.mthai.com เพื่อให้การดำเนินการของเว็บไซต์เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กฎการใช้งาน video.mthai.com เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งาน หลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ได้ โปรดทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎทั้งหมดนี้อย่างจริงจัง และจำให้ขึ้นใจ อย่าพยายามค้นหาช่องโหว่ หรือพยายามบิดเบือนหลักเกณฑ์ เพียงแค่ทำความเข้าใจ และพยายามเคารพเจตนาในการสร้างกฎด้วย ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบว่ามีการอัปโหลด หรือโพสต์ ข้อความ ข้อมูล รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ อันเป็นฝ่าฝืน หรือละเมิดกฎการใช้งานที่ได้กำหนดไว้ ทีมงานเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการลบโพสต์, แบน User, ลบ User account ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีการอัปโหลด หรือโพสต์เนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ หรือผู้อื่น เจ้าของโพสต์นั้นจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแต่เพียงผู้เดียว หมายเหตุ สำหรับ ข้อความ ข้อมูล รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น การดูหมิ่น เหยียดหยาม การหมิ่นประมาท การใส่ร้าย หรือให้ร้าย หรือมีเนื้อหาไม่เหมาะสม ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา หรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ใช้งานสามารถแจ้งลบโพสต์ได้ที่ https://video.mthai.com/copyrightproblemreport ทางทีมงานเว็บไซต์จะตรวจสอบและดำเนินการโดยเร็ว