หมวด

กติกา/รางวัล การประกวดภาพยนต์สั้น

โครงการ ไทยดี มีมารยาทปี ๒

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม และ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (เว็บไซต์ MThai.com และ MONO29) ร่วมกันจัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว ๓ นาที หัวข้อ “ไทยดี มีมารยาท New Normal” โดยจัดการประกวดในเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม วัตถุประสงค์พื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมเป็นกระบอกเสียงและประพฤติตนตามหลักมารยาทในแนวปฏิบัติในสังคมไทย และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม

1. หัวข้อการประกวด

"ไทยดี มีมารยาท New Normal"

2. ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด

เยาวชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ส่งผลงานเข้าประกวดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

3. รางวัลการประกวด

เงินรางวัลพร้อมใบประกาศณียบัตร

awardthai.jpg

*รางวัลยอดวิวสูงสุด นับคะแนนโดยระบบมาตรฐานสากล google analytics จากผู้จัดโครงการเท่านั้น

หากตรวจสอบพบการทุจริตต่างๆ ทางผู้จัดขออนุญาตตัดสิทธิ์รางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 

- ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานแบบเดี่ยว หรือ ทีมก็ได้ (ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก) เนื้อหาของผลงานต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อ "ไทยดี มีมารยาท New Normal" พร้อมช่วยเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์ด้านการส่งเสริมมารยาทไทย แนวปฏิบัติในสังคมไทย และภาษาไทย

- End Credit ต้องมีโลโก้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เว็บไซต์ MThai.com และ Mono29 ดาวน์โหลดได้ที่ ดาวน์โหลดโลโก้

 

5. ด้านเทคนิคการจัดทำ

- เป็นภาพยนตร์สั้นที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล / กล้องวีดีโอ / โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีความละเอียดของไฟล์ ในระดับ Full HD

- ความยาวของภาพยนตร์สั้น ๓ นาที

- ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนมาแล้ว มาเข้าร่วมประกวดอีกในครั้งนี้ หากสืบทราบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

***หมายเหตุ กฏ กติกา ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

6. การส่งผลงาน

- อัพโหลดได้ที่ คลิกส่งผลงาน

7. รายชื่อคณะกรรมการ

- ผู้กำกับ : พิชย จรัสบุญประชา (เสือ)

- ผู้กำกับ : ยรรยง คุรุอังกูร (เสือ)

- ธีพิสิฐ มหานีรานนท์ (อดีตบรรณาธิการนิตยสาร Bioscope)

- ผู้บริหารเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม

- คณะผู้บริหารจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

หลักเกณฑ์ตัดสิน

จากการเข้าชมผ่านทางเว็บไซต์
.
๒๐%
การให้คะแนนจากคณะกรรมการ
 
๘๐%

การให้คะแนนจากคณะกรรมการ

1. เนื้อหาในภาพรวม (40 คะแนน)

ความเหมาะสมของเนื้อหาการร้อยเรียงเรื่องราวตามธีมที่กําหนดสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

2. ความคิดสร้างสรรค์/แนวคิด (40 คะแนน)

ความคิดสร้างสรรค์, ความโดดเด่นที่ช่วยให้น่าติดตามเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจํา และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้สนับสนุนกิจกรรม

3. คุณภาพการผลิต (10 คะแนน)

คุณภาพของภาพเสียงการตัดต่อความสวยงามของผลงาน

4. ความเหมาะสม (10 คะแนน)

เป็นเรื่องน่าสนใจ จัดทำตามเวลาที่กำหนดให้

รวม 100 คะแนน

หัวข้อพิจารณา

1. เนื้อหาในภาพรวม

2. ความคิดสร้างสรรค์/แนวคิด

3. คุณภาพการผลิต

4. ความเหมาะสม

ประเด็นพิจารณา

ความเหมาะสมของเนื้อหาการร้อยเรียงเรื่องราวตามธีมที่กําหนดสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ความคิดสร้างสรรค์, ความโดดเด่นที่ช่วยให้น่าติดตามเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจํา และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้สนับสนุนกิจกรรม

คุณภาพของภาพเสียงการตัดต่อความสวยงามของผลงาน

เป็นเรื่องน่าสนใจ จัดทำตามเวลาที่กำหนดให้

คะแนน

๔๐

๔๐

๑๐

๑๐

* เปิดรับคลิปวีดีโอ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

* หมดเขตส่งผลงาน วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

* ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโดยระบุรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อทีม

2. ชื่อ ภาพยนตร์สั้น

3. เนื้อหา หรือรายละเอียดของภาพยนตร์โดยย่อ

4. ภาพหน้าปกวีดีโอ

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

* ประกาศผลการประกวด ๑๕ ทีม วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ บนหน้าเว็บไซต์ ไทยดี มีมารยาท ปี ๒

* มอบรางวัลวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)