หมวด

หลวงตามหาชน ตะลุยตลาด (9 เม.ย.59) [FULL HD]

ธรรมะ
116 views

Season 8 ตอน "เจ้าพ่อ" มนุษย์ทุกเพศทุกวัย หลากหลายพฤติกรรมความเชื่อและฐานะ บางคน...งมงาย เชื่อโชคลาง ผีสาง บางคน...จมอยู่กับอบายมุข บ้าหวย บ้าเลข บ้าวัตถุ บางคน...ขี้เมา เฮฮา บ้าสังสรรค์ บางคน...จน ด้อยโอกาส ต้องการใครให้พึ่งพา ต่างความคิด ต่างความต้องการของคนในชุมชน จึงเป็นที่มาของปัญหาต่างๆ ที่หลวงตาต้องเข้ามาช่วยแก้ไข ภายใต้แนวทาง “มัชฌิมำปฏิปทำ” หรือ “หนทำงสำยกลำง” ติดตามความสนุกสนาน พร้อมสาระได้ใน “หลวงตำมหำชน”

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 09:00 - 09:30 น. ทางช่อง 3