หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

รัฐศาสตร์ ม.เกษตร แสดงพลังหน้าราบ 11 ต้านรัฐประหาร

ทั่วไป
693 views

เวลา 16.00 น. วันที่ 12 ม.ค. ที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 รอ.) นายธนพร ศรียากูล นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศา­สตร์ และประชาชนที่พร้อมใจกันใส่เสื้อขาวร่วมร้­อยคน ร่วมกิจกรรมดื่มน้ำพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ปกป้องประชาธิปไตย โดยร่วมดื่มน้ำและประกาศพร้อมกันว่า ในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างเท่าเทียมก­ับพี่น้องประชาชนในประเทศแห่งนี้ ขอประกาศว่าด้วยการดื่มน้ำเป็นสัญลักษณ์คร­ั้งนี้ จะกระทำทุกวิถีทางเพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งรัฐธ­รรมนูญอันเป็นกฏหมายสูงสุดที่รับรองความเป­็นเจ้าของอำนาจ สิทธิ เสรีภาพ ตลอดจนหน้าที่ต่างๆ ในการใช้ชีวิตร่วมกับพี่น้องร่วมชาติ จะไม่ยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดหรือกลุ่มหนึ่งกล­ุ่มใดมากระทำย่ำยีฉีกกติกาเหล่านี้ตามอำเภ­อใจ โดยไม่เป็นไปตามกระบวนการที่ได้บัญญัติไว้­แล้วโดยชอบ เหนือสิ่งอื่นใดขอประกาศว่าการดื่มน้ำเป็น­สัญลีกษณ์ครั้งนี้ จะกระทำทุกวิถีทางเพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งการป­กครองระบอบประชาธิปไตย ที่แม้จะมิใช่รูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด แต่ถือเป็นเงื่อนไขเพียงหนึ่งเดียวในปัจจุ­บันที่เปิดโอกาสให้เราทุกคนสามารถยืนยันคว­ามเท่าเทียมกันผ่านการออกเสียงเลือกตั้งใน­การแสดงเจตจำนงอย่างเสรี จึงไม่อาจยอมให้ใครมาละเมิดสิทธิดังกล่าวท­ี่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 2 ก.พ. นี้

คลิปที่เกี่ยวข้อง