หมวด

ฝ่ายการตลาด

ทั่วไป
98 views

หน้าที่หลักของการตลาด จัดการเกี่ยวกับสินค้าและบริการ คือ การดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดความพอใจและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้ามากที่สุด http://goo.gl/PVLUp2