หมวด

"มุมมอง 180 องศา พลเมืองดิจิทัล" จากนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั่วไป
1.6K views

"มุมมอง 180 องศา พลเมืองดิจิทัล" จากนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดทำวิดิโอนี้ขึ้นเพื่อให้เยาวชนรู้สึกถึงบทบาท และประโยชน์สูงสุดของการใช้อินเตอร์เน็ต การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ทราบถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ถูกต้องและเหมาะสม จาก นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลิปที่เกี่ยวข้อง