หมวด

Human and wate

ทั่วไป
125 views

ชื่อผลงาน Human and Water ผลิตโดย Dogfilm Jonior สร้างในปี 2009

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้โครงการประกวด Mascot WMA VCD Contest 2009 พร้อมถ้วยพระราชทานจาก พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 23 ธันวาคม 2552 หน่วยงานองค์การจัดการน้ำเสีย Director : ชัคคนตา เพ็งอุดม

ที่ปรึกษา : อ.ดิษพงศ์ วงศ์อร่าม

www.DogfilmStudio.com
Email: Dogfilmthailand@hotmail.com Facebook Face Page : www.facebook.com/DogfilmStudio.animation/