หมวด

จุดแสงแห่งน้ำใจ

ทั่วไป
15K views

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นแบบอย่างที่แสดงให้เห็นคุณค่าของ "น้ำใจ" หนึ่งในคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ และเป็นคุณธรรมสำคัญของรากฐานความเป็นไทย