หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เทื่ยว ลานประตูเมืองโบราณท่าแพ อ เมือง จ เชืยงใหม่

ทั่วไป
58 views

เป็นลานสาธารณะของชาวเชืยงใหม่ ที่มีนักท่องเทื่ยวต่างชาติมาถ่ายรูปกันที่นี่เยอะครับ

คลิปที่เกี่ยวข้อง