หมวด

เทื่ยว พิพิธภัณฑ์ไษณีย์ภาค 5 เชืยงใหม่ 4

ทั่วไป
38 views

มาดูการจัดแสดงเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร ในยุคแรกๆกันครับ