หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ความแตกต่างของไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออก

สุขภาพ
16 views

ความแตกต่างของไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออก
พญ.สโรบล เจาฑะเกษตริน อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
โรงพยาบาลรามคำแหง สายด่วนสุขภาพโทร 027439999

คลิปที่เกี่ยวข้อง