หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

135 อาจารย์ ทำจดหมายเปิดผนึกค้านท่าที ทปอ.

ข่าวและเหตุการณ์
136 views

รายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 6 ธันวาคม 2556 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม คณาจารย์ 135 คน ทำจดหมายเปิดผนึกถึงที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) ด้วยเหตุผล 4 ประการ 1.การแถลงท่าทีของ ทปอ. ต่อสถานการณ์ทางการเมือง ทปอ.ได้จัดการประชุมกันเอง 2.การนำเสนอความเห็นต่อสถานการณ์การเมืองข­อง ทปอ.ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการนำเสนอทางออกโดยให้มีรัฐบาลรัก­ษาการณ์ที่เป็นกลาง 3.ข้อเสนอของ ทปอ.ที่ผ่านมา ส่งผลต่อประโยชน์และความได้เปรียบทางการเมืองของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มอย่างชัดเจน 4.มหาวิทยาลัยต้องมีความเป็นกลางทางการเมื­อง และช่วยนำพาสังคมข้ามพ้นวิกฤตในระยะยาว

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด