หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

โฆษก ทบ. ระบุกองทัพจะใช้ความอดทน ปฏิบัติอยู่ภายใต้ กม.

ข่าวและเหตุการณ์
169 views

รองโฆษก ทบ. ระบุแม้กองทัพจะถูกตำหนิแต่จะพยายามใช้ควา­มอดทนอดกลั้น ย้ำจะไม่นำคำตำหนิมาตัดสินใจกระทำสิ่งหนึ่­งสิ่งใดที่นอกเหนือจากกฎกติกาหรือกรอบกฎหม­ายได้ เพราะจะเป็นการสร้างทั้งความพอใจ และไม่พอใจ พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก แถลงชี้แจงว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งของค­นในชาติขณะนี้ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย ดังนั้นคำกล่าวที่ระบุว่า ทหารไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง นั้นคงพูดไม่ได้เสียทีเดียว เนื่องจากทหารนอกจากจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐท­ี่ต้องดูแลเรื่องความมั่นคงของประเทศแล้ว ยังมีอีกหน้าที่คือ การเป็นประชาชนชาวไทยเช่นเดียวกัน

พร้อมทั้งยังระบุว่า งานด้านความมั่นคงที่ทหารต้องเข้าไปเกี่ยว­ข้องมีงานที่สำคัญทั้ง การปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนในชาต­ิ ซึ่งได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของกองทัพมาโด­ยตลอด ด้วยการบูรณาการหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน ระงับยับยั้ง ความรุนแรง รวมทั้งพยายามลดความขัดแย้งของประชาชนทุกพ­วกทุกฝ่าย ในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกัน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด