หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

อบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย

ข่าวและเหตุการณ์
284 views

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงรายจัดอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมคชสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายภายในสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติจากคุณบุญยัง เรือนกูล นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย คุณสว่าง ม่อมดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย... และคุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานร่วมด้วยช่วยกัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 400 คน ประกอบด้วย อาสาสมาชิกร่วมด้วยช่วยกัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงราย อาสาสมัครตำรวจบ้าน สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มเฝ้าระวังอาสารักบ้านเกิด รุ่นที่ 1 อำเภอแม่สาย กลุ่มอาสาอำเภอเวียงแก่น กลุ่มอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย กลุ่มอาสาอำเภอพาน กลุ่มกู้ภัยมังกรอำเภอเวียงชัย สมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย

การจัดอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายฐานสมาชิกอาสาสมัครในการสอดส่อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครในการปฏิบัติหน้าที่ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และเป็นกำลังสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและตนเองต้องปลอดภัยด้วย การอบรมครั้งนี้มีวิทยากรมาให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การสังเกตสิ่งผิดปกติ รูปพรรณสัณฐานผู้ร้าย และการแจ้งเหตุที่ถูกต้อง รวดเร็ว โดยดาบตำรวจไพชยนต์ ดอนลาว วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย... การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น โดยนางสาวพิชญินทร์ อินทรลาวัลย์ พยาบาลวิชาชีพ วิทยากรจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์...และ กระบวนการเชื่อมโยงสื่อสารระหว่างสมาชิกอาสาผ่านช่องทางของร่วมด้วยช่วยกัน โดยนายวีระศักดิ์ ดำพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันภูมิภาค...

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับบัตรสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมนามเรียกขาน ที่จะใช้ในการประสานความช่วยเหลือ หากเกิดเหตุในพื้นที่ และในการนี้คุณบุญยัง เรือนกูล นายอำเภอเมืองเชียงราย และคุณสว่าง ม่อมดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นสมาชิกอาสาร่วมด้วยช่วยกัน กิตติมศักดิ์

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด