หมวด

ห้องคอมพิวเตอร์เติมฝัน ร่วมด้วยช่วยกันปันให้น้องในชนบท

ข่าวและเหตุการณ์
170 views

เนื่องจากปลายปี 2558 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้นำผ้าห่มจำนวน 200 ผืน พร้อมอุปกรณ์กีฬา มอบให้กับน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาวง สาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารบนภูเขาสูงชัน ได้ทราบว่าน้องนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 54 คน ยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์ จึงไม่มีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ส่งผลต่อการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นายไมตรี นิลสาคู ผอ.โรงเรียนบ้านเขาวง ให้ข้อมูลว่างบจากทางราชการไม่เพียงพอ ทำให้น้องๆ ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด โดยนายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาวง สาขาดงสะคร่านตาดฟ้า อีกครั้ง พร้อมนำคอมพิวเตอร์ โต๊ะและอุปกรณ์ จำนวน 9 ชุด ไปมอบให้กับน้องๆ โดยมีนายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอภูผาม่าน ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ และตั้งชื่อว่าห้องคอมพิวเตอร์เติมฝัน ร่วมด้วยช่วยกันปันให้น้องในชนบท ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ควบคู่ไปกับการทำงานดูแลสังคมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน โดยมีสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน 1677 เป็นช่องทางรับเรื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด