หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

แนะนำ กองทุนเปิด เค โกบอล แอลโลเคชั่น( K-GA)

ข่าวและเหตุการณ์
135 views

มติชน สมาร์ท บิซ : แนะนำ กองทุนเปิด เค โกบอล แอลโลเคชั่น( K-GA) เหมาะกับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูง กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน BGF Global Allocation Fund ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศทั่วโลก กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเงินลงทุนต่างประเทศ และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด