หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

แนะนำ กองทุนเปิด เค ตราสารหนี้(K-FIXED)

ข่าวและเหตุการณ์
140 views

มติชน สมาร์ท บิซ ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก โดยจะมุ่งเน้นผลตอบแทนและความมั่นคงของสถาบันที่ออกตราสารเป็นหลัก ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

  • กองทุนนี้เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุนเปิดรวงข้าวตราสารหนี้ หากท่านต้องการดูข้อมูลกองทุนย้อนหลังสามารถดูได้ที่

http://www.kasikornasset.com/th/pages/RKFC.aspx

การลงทุนมีความเสี่ยงต้องศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด