หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

หนี้ท่วมหัว ฆ่าตัวตายแล้ว ยังต้องจ่าย

ข่าวและเหตุการณ์
7.5K views

มติชนทีวี รายการฎีกาชาวบ้าน 22 ก.ย. 2559 ฎีกาชาวบ้าน ตอน หนี้ท่วมหัว ฆ่าตัวตายแล้ว ยังต้องจ่าย

ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๙ เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท....

และ มาตรา ๑๖๐๐ ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ มาตรา ๑๖๐๑ ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน

นั่นหมายความว่า นอกจากทรัพย์สินของผู้ตายแล้ว ทายาทจะต้องรับผิดในหนี้ที่ผู้ตายก่อไว้อีกด้วย โดยรับผิดไม่เกินทรัพย์มรดกที่รับมา ตาม มาตรา ๑๖๐๑ ทายาทนั้น มี ๒ แบบ คือ ทายาทโดยธรรม และทายาทโดยพินัยกรรม หรือผู้รับพินัยกรรม

ทั้งนี้ ทายาทโดยธรรม มีใครบ้าง?
การกำหนดตัวทายาทโดยธรรม มาตรา ๑๖๒๙ ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๖๓๐ วรรค ๒ แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ (๑) ผู้สืบสันดาน (๒) บิดามารดา (๓) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน (๔) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน (๕) ปู่ ย่า ตา ยาย (๖) ลุง ป้า น้า อา คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา ๑๖๓๕

ตัวอย่างคำพิพากษา

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๐๖/๒๕๕๔ โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ให้รับผิดในฐานะทายาทโดยธรรมของ ม. ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ร่วมกันรับผิดชำระหนี้แก่โจทก์ โดยไม่ได้กำหนดให้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ต้องรับผิดไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ตน ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๐๑ จึงไม่ถูกต้อง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๓๙/๒๕๓๕ ป. กู้เงินไปจากโจทก์ เมื่อ ป. ตายโจทก์มีสิทธิฟ้องจำเลยในฐานะทายาทของ ป. ให้ชำระหนี้เงินกู้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๓๗

หมายเหตุ : รายการฎีกาชาวบ้าน เป็นรายการกฎหมายใกล้ตัว ออกอากาศ ทาง www.matichon.co.th โดยมี นายโอภาส เพ็งเจริญ คอลัมนิสต์สัพเพเหระคดี หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน และนางสาวเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน เป็นผู้ดำเนินรายการ

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด