หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

กองทุนหมู่บ้านฯจัดอบรมเศรษฐกิจฐานราก

ข่าวและเหตุการณ์
117 views

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดอบรมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เน้นให้สมาชิกสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด