หมวด

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.คณะสงฆ์

ข่าวและเหตุการณ์
420 views

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการ ประกาศพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2560 โดยมีความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติโดยคำแนะนำ และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด