หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

หลายจังหวัดเผชิญผลกระทบภัยแล้ง

ข่าวและเหตุการณ์
145 views

สถานการณ์ภัยแล้ง ได้ขยายตัวในหลายพื้นที่ ทำให้ชาวนาในตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ต้องตั้งเครื่องสูบน้ำจากในคลองธรรมชาติ ไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวอายุประมาณ 2 เดือน ที่กำลังขาดน้ำและเริ่มแห้งตาย โดยเสียค่าใช้จ่ายไร่ละ 100 บาท

คลิป ข่าวและเหตุการณ์ ล่าสุด