Video Clip

คลิปวิดีโอ > เทคโนโลยี

ข่าวไอที เทคโนโลยี ติดตามข้อมูล Iphone Blackberry Android Tablet

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Red Blinding Hood" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Red Blinding Hood" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Red Blinding Hood โลกของหนูน้อยหมวกแดง" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นางสาวกมลวรรณ หนูนิมิตร 2.นางสาวสมัชญา แซ่จั่น 3.นายกฤษฎิ์พิชฌน์ เจริญชัยชนะ ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อ…
7 มี.ค. 60
87
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Change" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Change" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Change" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี อาจารย์ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นาย ณัฐวีณี ปิติวัฒนโรจน์ 2.นาย ธานินทร์ สมพงษ์ 3.นางสาว สมพร จีนเกา ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง Change ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวเปรียบเท…
7 มี.ค. 60
49
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Still on time...เวลาไม่เคยผ่านไป" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Still on time...เวลาไม่เคยผ่านไป" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Still on time...เวลาไม่เคยผ่านไป" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ ศรัทธา แสงทอน (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นายสิทธิวัชร์ ทิพย์ธนโอฬาร 2. นายรัชฏ ณ บางช้าง 3. นางสาวทรรศน์มน กันยาศัย ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง Still on time...…
7 มี.ค. 60
52
ผลงานหนังสั้นเรื่อง ".....คนดี....." ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง ".....คนดี....." ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "......คนดี......" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาจารย์ จักรกฤช ใจรัศมี (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นายพีรพงศ์ ทองฝอย 2. นายณัฐพล ลิ้มสุวรรณ 3. นายณัฐสิท ชุมสุข ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ......คนดี...…
7 มี.ค. 60
44
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "คลิก" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "คลิก" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "คลิก" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์จิรพร จรบุรี (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นายเอกพันธ์ กรตุ้ม 2. นายปัณณวัฒน์ บุญศาสตร์ 3. นายอาทิตย์จง สุขกลาง ► แนวคิดหนังสั้นเรื่องระยะทาง เเนวคิดของทีมผมก็คือ เล่นกับการสูญเส…
7 มี.ค. 60
44
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "โอกาส" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "โอกาส" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "โอกาส" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นายซูลอัยมาน อาแซ 2. นางสาวการีมะห์ ตาเยะ 3. นางสาวฟาติน หะยีดือเระ ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง โอกาส ปัจจุบันเทคโนโลยีก…
7 มี.ค. 60
31
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "The Silence Of Love" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "The Silence Of Love" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "The Silence Of Love" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ อาจารย์จิรพร จรบุรี (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นายปราโมทย์ สุขมา 2.นายชาตรี อ่ำพ่วง 3.นายชนกันต์ นาคมี ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง The Silence Of Love ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ซ…
7 มี.ค. 60
46
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ขวัญข้าว" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ขวัญข้าว" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ขวัญข้าว" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อาจารย์ปิยะนันท์ ปลื้มโชค (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นางสาวประทุมทอง วิไลย์ 2.นายกฤษฏา จันทราช 3.นางสาววีรญา ศรีวิไล ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ขวัญข้าว แรงบันดาลในจาก ข่าวเหตุการณ์ข้าวร…
7 มี.ค. 60
51
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ง่ายง่าย...แค่ปลายนิ้ว" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ง่ายง่าย...แค่ปลายนิ้ว" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ง่ายง่าย...แค่ปลายนิ้ว" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นางสาวสุกัญญา มาเหง่า 2.นางสาวชลธิชา แสนคำ 3.นางสาวแย้มใจ ศรีภูวง ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ง่ายง่าย...แค่ปลาย…
7 มี.ค. 60
31
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ลับหลัง" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ลับหลัง" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

► ผลิตโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นางสาวซัลมา เป็นสุข 2.นายซันนูซี การีจิ 3.นายซาอีด หัตถ์ละเอียด ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ลับหลัง เมื่อพูดถึงโซเชียลมีเดีย เรามักจะนึกถึงการพูดคุย …
7 มี.ค. 60
43
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "เน็ตไอดอล NO!!" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "เน็ตไอดอล NO!!" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "เน็ตไอดอล NO!!" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาจารย์หัสพร ทองแดง (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นาย อนุกูล สีคร้าม 2. นางสาว สุชญา สารภักดิ์ 3. นางสาว สุพัตรา ทวีพัฒน์ ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง "เน็ตไอดอล NO!!" เย็นวันหนึ่งหลัง…
7 มี.ค. 60
51
หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารในจีน

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารในจีน

เจ้าของภัตตาคารชื่อดังในนครเซี่ยงไฮ้ได้นำหุ่นยนต์มาช่วยเสิร์ฟและรับรายการอาหาร เนื่องจากขาดแคลนพนักงาน
7 มี.ค. 60
103
“เฟซบุ๊ก” ทดสอบปุ่ม Dislike บนบริการ Messenger

“เฟซบุ๊ก” ทดสอบปุ่ม Dislike บนบริการ Messenger

เฟซบุ๊ก กำลังทำการทดสอบปุ่ม Dislike เป็นครั้งแรก บนบริการส่งข้อความ Messenger กับกลุ่มผู้ใช้งานในวงจำกัด
7 มี.ค. 60
49
จีนสร้างยานสำรวจใต้น้ำลึกที่สุดในโลก

จีนสร้างยานสำรวจใต้น้ำลึกที่สุดในโลก

จีนสร้างยานสำรวจใต้น้ำที่สามารถมุดลงไปใต้ทะเลในระดับความลึก 6,329 เมตร นับเป็นสถิติใหม่เท่าที่เคยมีการบันทึกมา
7 มี.ค. 60
1,777
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "FACEBOOK" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "FACEBOOK" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "FACEBOOK" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี อาจารย์ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นางสาวพรทิวา ลัดดาแย้ม 2.นางสาวพิมพ์ชนก ภักดี 3.นางสาววราตรี ศรีลาวุธ ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง FACEBOOK FACEBOOK เป็นสิ่งหนึ่งที่อย…
6 มี.ค. 60
34
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Just A Share" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Just A Share" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Just A Share" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาจารย์นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นายชนวีร์ ปรางประสิทธิ์ 2.นายชวรัตน์ ซุ้ยตุ้ม 3.นางสาวณัฎฐา เมืองคล้าย ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง Just A Share ปัญหาการใช้สื่อ …
6 มี.ค. 60
40
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "HERO" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "HERO" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "HERO" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาจารย์ จักรกฤษ ใจรัศมี (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นางสาวรัชนีกร มารุตเสถียร 2.นายพัชพงษ์ จันทะแพน 3.นายกอบกิจ เพ็ชรมาก ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง HERO จ๊าบ เด็กหนุ…
6 มี.ค. 60
33
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ธนัทหันคอไม่ได้" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ธนัทหันคอไม่ได้" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ธนัทหันคอไม่ได้" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ วรฐ กายูรวัฒน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นายกิตติภัทร สกุลบริรักษ์ 2.นายธีรภัทร ประภัศร 3.นายจีรภัทร ธนะเดช ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ธนัทหันคอไม่ได้ ในปัจจุบันสื่อดิจิตอลไม่…
6 มี.ค. 60
27
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ถ้าหาก" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ถ้าหาก" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ถ้าหาก" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาจารย์ศรัณยพัชร์ จิตพิไล (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นายนลธวัช พันสนิท 2.นายชลวิทย์ พรหมมิ 3.นายณัฐวุฒิ เล้าเลิศอนันต์ ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ถ้าหาก เพื่อนสนิทสามคน ฝ้าย แก้ม มายด์ กับชีว…
6 มี.ค. 60
29
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "คืนสยอง" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "คืนสยอง" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "คืนสยอง" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาจารย์ ศรัณยพัชร์ จิตพิไล (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นาย ศานติ วัฒนราช 2. นาย พิสิษฐ์เมธ พันพิมพ์ 3. นาย ดิว เลิศคอนสาร ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง คืนสยอง แอนนาขับรถมอไซค์ไปซื้อของแถวบ้า…
6 มี.ค. 60
61
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "My daughter" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "My daughter" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "My daughter" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นางสาวปานตะวัน ตรงมณีธรรม 2. นางสาวอัยรินทร์ ฉายประเสริฐ 3. นางสาวสิริณัฏฐ์ ลิมปกาญจน์ภา ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง My daught…
6 มี.ค. 60
36
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Life Design" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Life Design" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "LifeDesign" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจารย์ วิเชียร เทียนแพร่นิมิต (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นายก้องเกียรติ รอดเพราะบุญ 2. นางสาวอังคณา มโนธรรม 3. นายธนาธิป ศรีสุข ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง Life Design เหตุการณ์ร้…
6 มี.ค. 60
32
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ครั้งสุดท้าย" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ครั้งสุดท้าย" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ครั้งสุดท้าย" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาจารย์ศรัณยพัชร์ จิตพิไล (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นายธนบดีฬ์ สกุลอัคทรัพย์ 2.นายรัตนพงษ์ องอาจอภิชาติกุล 3.นายเมธี จันทร์มั่น ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ครั้งสุดท้าย มีชายคนหนึ่ง ใช้…
6 มี.ค. 60
39
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ฆาตกรออนไลน์" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ฆาตกรออนไลน์" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ฆาตกรออนไลน์" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาจารย์ หัสพร ทองแดง (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นางสาววรัมพร วรรณาเวช 2. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ พันธ์แก้ว 3. นางสาวกมลรัตน์ รานอก ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ฆาตกรออนไลน์ ดำเนินเรื่อง…
6 มี.ค. 60
40