Video Clip

คลิปวิดีโอ > เทคโนโลยี

ข่าวไอที เทคโนโลยี ติดตามข้อมูล Iphone Blackberry Android Tablet

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ช่องว่าง” (SPACE)" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ช่องว่าง” (SPACE)" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ช่องว่าง” (SPACE)" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์ จิรพร จรบุรี (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นางสาวกัญญาภัค วรรณเกตุ 2. นายวรสิทธิ์ เผือกบุญเกิด 3. นายพีระพัฒน์ เพ็ชรสมภาพ ► แนวคิดหนังสั้นเรื่องระยะทาง จากครอบครัวท…
8 มี.ค. 60
81
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "People close...คนใกล้ตัว" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "People close...คนใกล้ตัว" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "People close...คนใกล้ตัว" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นายทิวัตถ์ ปราถน์วิทยา 2. นายณัฐพงศ์ กลิ่นสมบูรณ์ 3. นายสิทธิพัฒน์ สีสาเอี่ยม ► แนวคิดห…
8 มี.ค. 60
87
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ความลับ...The Secrets" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ความลับ...The Secrets" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ความลับ...The Secrets" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์ จิรพร จรบุรี(อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นายสิทธิวัชช์ นำเจริญ 2. นายณัฐดนัย ศรีสวัสดิ์โชคชัย 3. นายธนาคาร นิ่มฟัก ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ความลับ...The Secrets …
8 มี.ค. 60
99
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "CHOICE" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "CHOICE" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

►ผลงานหนังสั้นเรื่อง "CHOICE" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.จักรพิพัฒน์ อัศวบุญญาเลิศ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นางสาวเจนสินี จันทร 2.นางสาวพลอยชนก บุญเติม 3.นายณพงศ์ รัตนรักษ์ติยา ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง CHOICE การใช้สื่อในปัจจ…
8 มี.ค. 60
75
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Isn't Exam" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Isn't Exam" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

►ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Isn't Exam" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นายนุรดีน กาซอ 2.นายวิทวัส ดารากัย 3.นายมูฮัมมัดฟุรกอน อาแวบือซา ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง Isn't Exam ปัจจุบันเทคโ…
8 มี.ค. 60
71
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "นิทานก่อนนอน" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "นิทานก่อนนอน" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "นิทานก่อนนอน" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาจารย์นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นางสาว อัญชนก หาบุญพาด 2.นางสาว ธารินี ถนอมนุช 3.นางสาว จิตสุภา ยิ้มเพ็ชร์ ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง นิทานก่อนนอน ความสำเร็จย…
8 มี.ค. 60
104
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ช่องว่าง" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ช่องว่าง" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ช่องว่าง" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นายวสุรัตน์ ชูแก้ว 2.นายธนพนธ์ ตะกรุมวงค์ 3.นายกิตติชัย ระมัดตน ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ช่องว่าง หากใช้ในทางที่ถูกในทางที่ดีก็จ…
8 มี.ค. 60
70
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Donation" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Donation" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Donation" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจารย์วิเชียร เทียนแพร่นิมิต (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นายอิทธิศักดิ์ โปษกานนท์ 2.นายวัจน์กร ไฝนันตา 3.นายวีรยุทธ เกิดประทุม ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง Donation ความสุขจากการให้
8 มี.ค. 60
70
ทดสอบรถบัสขับเคลื่อนอัตโนมัติ

ทดสอบรถบัสขับเคลื่อนอัตโนมัติ

รถบัสขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ปราศจากพวงมาลัยและคันเร่ง เริ่มทดสอบวิ่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อเตรียมให้บริการบนถนนจริงในอนาคต
8 มี.ค. 60
101
วิกิลีกส์แฉวิธีสอดแนมของ CIA

วิกิลีกส์แฉวิธีสอดแนมของ CIA

เว็บไซต์วิกิลีกส์ เผยแพร่ข้อมูลที่อ้างว่า CIA ของสหรัฐฯ พัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้สอดแนมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ทุกระบบปฏิบัติการ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบรนด์ดัง
8 มี.ค. 60
62
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Red Blinding Hood" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Red Blinding Hood" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Red Blinding Hood โลกของหนูน้อยหมวกแดง" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นางสาวกมลวรรณ หนูนิมิตร 2.นางสาวสมัชญา แซ่จั่น 3.นายกฤษฎิ์พิชฌน์ เจริญชัยชนะ ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อ…
7 มี.ค. 60
104
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Change" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Change" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Change" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี อาจารย์ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นาย ณัฐวีณี ปิติวัฒนโรจน์ 2.นาย ธานินทร์ สมพงษ์ 3.นางสาว สมพร จีนเกา ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง Change ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวเปรียบเท…
7 มี.ค. 60
55
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Still on time...เวลาไม่เคยผ่านไป" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Still on time...เวลาไม่เคยผ่านไป" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Still on time...เวลาไม่เคยผ่านไป" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ ศรัทธา แสงทอน (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นายสิทธิวัชร์ ทิพย์ธนโอฬาร 2. นายรัชฏ ณ บางช้าง 3. นางสาวทรรศน์มน กันยาศัย ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง Still on time...…
7 มี.ค. 60
57
ผลงานหนังสั้นเรื่อง ".....คนดี....." ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง ".....คนดี....." ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "......คนดี......" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาจารย์ จักรกฤช ใจรัศมี (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นายพีรพงศ์ ทองฝอย 2. นายณัฐพล ลิ้มสุวรรณ 3. นายณัฐสิท ชุมสุข ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ......คนดี...…
7 มี.ค. 60
52
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "คลิก" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "คลิก" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "คลิก" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์จิรพร จรบุรี (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นายเอกพันธ์ กรตุ้ม 2. นายปัณณวัฒน์ บุญศาสตร์ 3. นายอาทิตย์จง สุขกลาง ► แนวคิดหนังสั้นเรื่องระยะทาง เเนวคิดของทีมผมก็คือ เล่นกับการสูญเส…
7 มี.ค. 60
51
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "โอกาส" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "โอกาส" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "โอกาส" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นายซูลอัยมาน อาแซ 2. นางสาวการีมะห์ ตาเยะ 3. นางสาวฟาติน หะยีดือเระ ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง โอกาส ปัจจุบันเทคโนโลยีก…
7 มี.ค. 60
39
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "The Silence Of Love" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "The Silence Of Love" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "The Silence Of Love" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ อาจารย์จิรพร จรบุรี (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นายปราโมทย์ สุขมา 2.นายชาตรี อ่ำพ่วง 3.นายชนกันต์ นาคมี ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง The Silence Of Love ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ซ…
7 มี.ค. 60
56
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ขวัญข้าว" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ขวัญข้าว" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ขวัญข้าว" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อาจารย์ปิยะนันท์ ปลื้มโชค (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นางสาวประทุมทอง วิไลย์ 2.นายกฤษฏา จันทราช 3.นางสาววีรญา ศรีวิไล ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ขวัญข้าว แรงบันดาลในจาก ข่าวเหตุการณ์ข้าวร…
7 มี.ค. 60
61
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ง่ายง่าย...แค่ปลายนิ้ว" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ง่ายง่าย...แค่ปลายนิ้ว" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ง่ายง่าย...แค่ปลายนิ้ว" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นางสาวสุกัญญา มาเหง่า 2.นางสาวชลธิชา แสนคำ 3.นางสาวแย้มใจ ศรีภูวง ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ง่ายง่าย...แค่ปลาย…
7 มี.ค. 60
35
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ลับหลัง" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ลับหลัง" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

► ผลิตโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นางสาวซัลมา เป็นสุข 2.นายซันนูซี การีจิ 3.นายซาอีด หัตถ์ละเอียด ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ลับหลัง เมื่อพูดถึงโซเชียลมีเดีย เรามักจะนึกถึงการพูดคุย …
7 มี.ค. 60
54
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "เน็ตไอดอล NO!!" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "เน็ตไอดอล NO!!" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "เน็ตไอดอล NO!!" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาจารย์หัสพร ทองแดง (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นาย อนุกูล สีคร้าม 2. นางสาว สุชญา สารภักดิ์ 3. นางสาว สุพัตรา ทวีพัฒน์ ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง "เน็ตไอดอล NO!!" เย็นวันหนึ่งหลัง…
7 มี.ค. 60
65
หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารในจีน

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารในจีน

เจ้าของภัตตาคารชื่อดังในนครเซี่ยงไฮ้ได้นำหุ่นยนต์มาช่วยเสิร์ฟและรับรายการอาหาร เนื่องจากขาดแคลนพนักงาน
7 มี.ค. 60
105
“เฟซบุ๊ก” ทดสอบปุ่ม Dislike บนบริการ Messenger

“เฟซบุ๊ก” ทดสอบปุ่ม Dislike บนบริการ Messenger

เฟซบุ๊ก กำลังทำการทดสอบปุ่ม Dislike เป็นครั้งแรก บนบริการส่งข้อความ Messenger กับกลุ่มผู้ใช้งานในวงจำกัด
7 มี.ค. 60
51
จีนสร้างยานสำรวจใต้น้ำลึกที่สุดในโลก

จีนสร้างยานสำรวจใต้น้ำลึกที่สุดในโลก

จีนสร้างยานสำรวจใต้น้ำที่สามารถมุดลงไปใต้ทะเลในระดับความลึก 6,329 เมตร นับเป็นสถิติใหม่เท่าที่เคยมีการบันทึกมา
7 มี.ค. 60
1,780