Video Clip

คลิปวิดีโอ > เทคโนโลยี

ข่าวไอที เทคโนโลยี ติดตามข้อมูล Iphone Blackberry Android Tablet

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "FACEBOOK" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "FACEBOOK" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "FACEBOOK" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี อาจารย์ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นางสาวพรทิวา ลัดดาแย้ม 2.นางสาวพิมพ์ชนก ภักดี 3.นางสาววราตรี ศรีลาวุธ ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง FACEBOOK FACEBOOK เป็นสิ่งหนึ่งที่อย…
6 มี.ค. 60
39
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Just A Share" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Just A Share" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Just A Share" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาจารย์นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นายชนวีร์ ปรางประสิทธิ์ 2.นายชวรัตน์ ซุ้ยตุ้ม 3.นางสาวณัฎฐา เมืองคล้าย ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง Just A Share ปัญหาการใช้สื่อ …
6 มี.ค. 60
46
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "HERO" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "HERO" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "HERO" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาจารย์ จักรกฤษ ใจรัศมี (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นางสาวรัชนีกร มารุตเสถียร 2.นายพัชพงษ์ จันทะแพน 3.นายกอบกิจ เพ็ชรมาก ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง HERO จ๊าบ เด็กหนุ…
6 มี.ค. 60
39
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ธนัทหันคอไม่ได้" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ธนัทหันคอไม่ได้" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ธนัทหันคอไม่ได้" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ วรฐ กายูรวัฒน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นายกิตติภัทร สกุลบริรักษ์ 2.นายธีรภัทร ประภัศร 3.นายจีรภัทร ธนะเดช ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ธนัทหันคอไม่ได้ ในปัจจุบันสื่อดิจิตอลไม่…
6 มี.ค. 60
32
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ถ้าหาก" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ถ้าหาก" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ถ้าหาก" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาจารย์ศรัณยพัชร์ จิตพิไล (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นายนลธวัช พันสนิท 2.นายชลวิทย์ พรหมมิ 3.นายณัฐวุฒิ เล้าเลิศอนันต์ ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ถ้าหาก เพื่อนสนิทสามคน ฝ้าย แก้ม มายด์ กับชีว…
6 มี.ค. 60
34
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "คืนสยอง" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "คืนสยอง" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "คืนสยอง" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาจารย์ ศรัณยพัชร์ จิตพิไล (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นาย ศานติ วัฒนราช 2. นาย พิสิษฐ์เมธ พันพิมพ์ 3. นาย ดิว เลิศคอนสาร ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง คืนสยอง แอนนาขับรถมอไซค์ไปซื้อของแถวบ้า…
6 มี.ค. 60
69
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "My daughter" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "My daughter" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "My daughter" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นางสาวปานตะวัน ตรงมณีธรรม 2. นางสาวอัยรินทร์ ฉายประเสริฐ 3. นางสาวสิริณัฏฐ์ ลิมปกาญจน์ภา ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง My daught…
6 มี.ค. 60
40
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Life Design" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "Life Design" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "LifeDesign" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจารย์ วิเชียร เทียนแพร่นิมิต (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นายก้องเกียรติ รอดเพราะบุญ 2. นางสาวอังคณา มโนธรรม 3. นายธนาธิป ศรีสุข ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง Life Design เหตุการณ์ร้…
6 มี.ค. 60
40
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ครั้งสุดท้าย" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ครั้งสุดท้าย" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ครั้งสุดท้าย" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาจารย์ศรัณยพัชร์ จิตพิไล (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นายธนบดีฬ์ สกุลอัคทรัพย์ 2.นายรัตนพงษ์ องอาจอภิชาติกุล 3.นายเมธี จันทร์มั่น ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ครั้งสุดท้าย มีชายคนหนึ่ง ใช้…
6 มี.ค. 60
42
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ฆาตกรออนไลน์" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ฆาตกรออนไลน์" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ฆาตกรออนไลน์" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาจารย์ หัสพร ทองแดง (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นางสาววรัมพร วรรณาเวช 2. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ พันธ์แก้ว 3. นางสาวกมลรัตน์ รานอก ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ฆาตกรออนไลน์ ดำเนินเรื่อง…
6 มี.ค. 60
48
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ผิด มั้ย" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ผิด มั้ย" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "ผิด มั้ย" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาจารย์ หัสพร ทองแดง (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นางสาววิภาวี สงดำ 2. นางสาวเปมิกา เละเซ็น 3. นางสาวณัฐกานต์ สิงห์โตแก้ว ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง ผิด มั้ย การละเมิดลิขสิทธ์ทางก…
6 มี.ค. 60
35
ฟอร์ดเผยแนวคิดรวมตู้ขนสินค้าและโดรน

ฟอร์ดเผยแนวคิดรวมตู้ขนสินค้าและโดรน

ฟอร์ด มอเตอร์เผยแนวคิดในการรวมตู้ขนสินค้าและโดรนส่งของเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้าถึงหน้าบ้านลูกค้า
6 มี.ค. 60
164
ยาน MAVEN เบนวงโคจรเลี่ยงชนดาวบริวารดาวอังคาร

ยาน MAVEN เบนวงโคจรเลี่ยงชนดาวบริวารดาวอังคาร

องค์การอวกาศสหรัฐฯ ระบุวานนี้ว่า ดาวเทียมที่โคจรรอบดาวอังคาร ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือนาซ่า ต้องเบนออกจากวงโคจรปกติ เพื่อหลบหลีกการชนเข้ากับหนึ่งในสองดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของดาวอังคาร
3 มี.ค. 60
33
สเปซเอ็กซ์เตรียมส่งเที่ยวบินท่องเที่ยวอวกาศ

สเปซเอ็กซ์เตรียมส่งเที่ยวบินท่องเที่ยวอวกาศ

อีลอน มัสค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสเปซเอ็กซ์ แถลงเมื่อวันจันทร์ว่า สเปซเอ็กซ์จะส่งเที่ยวบินท่องเที่ยวอวกาศไปยังดวงจันทร์ภายในปีหน้า
28 ก.พ. 60
13
AIS Google Chromecast

AIS Google Chromecast

เอไอเอส เปิดตัวอุปกรณ์ทีวีสตริมมิ่ง Google Chromecast ที่มาพร้อมบริการแอปพลิเคชั่นที่รวมสื่อบันเทิงและภาพยนตร์ดังไว้มากถึง 1,000 รายการ ในงาน Thailand Mobile Expo 2017 ค่ะ
27 ก.พ. 60
57
กระทรวงวิทย์ฯเซ็นเอ็มโอยูบริษัทซอฟแวร์

กระทรวงวิทย์ฯเซ็นเอ็มโอยูบริษัทซอฟแวร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตอน กระทรวงวิทยาศาสตร์ กับ บริษัท แพนราชเทวีกรุ๊ป จำกัด มหาชน
26 ก.พ. 60
41
Samsung Pay

Samsung Pay

ซัมซุง แถลงข่าวเปิดตัว “ซัมซุง เพย์” ประสบการณ์การชำระเงินด้วยสมาร์ทโฟนรูปแบบใหม่ เพื่อความสะดวกสบาย และตอบรับแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐบาล เดินหน้าผลักดันประเทศไทย สู่สังคมไร้เงินสด
26 ก.พ. 60
53
AIS คว้า 2 รางวัลระดับโลก ทางด้านผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
รีวิว สี plasti dip เจ๋งสุดละคร้าบ เพิ่งไปลงมา มันเจ๋งมาก!!!

รีวิว สี plasti dip เจ๋งสุดละคร้าบ เพิ่งไปลงมา มันเจ๋งมาก!!!

ต้องการเปลี่ยนสีชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์และวัสดุอื่นๆ แต่อยากรักษาสีเดิมไว้ เพียงแค่พ่นเปลี่ยนสี สีแบบ plasti dip ก็ทำให้ลุคของรถที่คุณรักเปลี่ยนไป โดยประหยัดรายจ่ายในการซื้อสิ้นส่วนใหม่มาเสริมแต่ง มาที่นี่ศูนย์บริการพ่นสีพลาสติกดิป Color dip car ถาม…
23 ก.พ. 60
88
ผลงานหนังสั้นเรื่อง “เผลอลืม” ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์บางนา

ผลงานหนังสั้นเรื่อง “เผลอลืม” ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์บางนา

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง “เผลอลืม” ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์บางนา อาจารย์รัตนาวดี ลำพาย (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นายพสธร สินชู 2. นายกำพล เตียรวงศ์ไพศาล 3. นางสาวกฤตณฐมนต์ ทานนท์ ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง เผลอลืม ตัวละครหลักของเรื่องเปรียบเสมือ…
19 ก.พ. 60
77
ผลงานหนังสั้นเรื่อง “Forget....ลืมไป” ผลิตโดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผลงานหนังสั้นเรื่อง “Forget....ลืมไป” ผลิตโดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง “Forget....ลืมไป” ผลิตโดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี อ.ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1.นายอาฆ์ม อนันต์ 2.นายก้องภพ ศรีช่วงโชติ 3.น.ส.พรพิมล ภิญโญคม ► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง Forget....ลืมไป ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบ…
19 ก.พ. 60
54
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "คำว่าเพื่อน" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "คำว่าเพื่อน" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "คำว่าเพื่อน" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์จิรพร จรบุรี (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นางสาวชวัลกร พฤษตะวัน 2. นางสาวกัญญภัค จันทร์ศรีนวล 3. นางสาวจิราภรณ์ เป้าศาสตร์ ► แนวคิดหนังสั้นเรื่องคำว่าเพื่อน ต้องการสื่อให…
17 ก.พ. 60
69
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "แชร์" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "แชร์" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "แชร์" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดร. สมยงค์ สีขาว (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นายชลทิตย์ ศรีตระการ 2. นายธาดา แก้วศรีนวล 3. นายอภิสิทธิ์ บัวทอง ► แนวคิดหนังสั้นเรื่องแชร์ ปัจจุบันคนในสังคมออนไลน์มักจะแชร์เรื่องราวต่าง ๆ มา…
17 ก.พ. 60
52
ผลงานหนังสั้นเรื่อง "คำว่าเพื่อน" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "คำว่าเพื่อน" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

► ผลงานหนังสั้นเรื่อง "คำว่าเพื่อน" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์จิรพร จรบุรี (อาจารย์ที่ปรึกษา) 1. นางสาวชวัลกร พฤษตะวัน 2. นางสาวกัญญภัค จันทร์ศรีนวล 3. นางสาวจิราภรณ์ เป้าศาสตร์ ► แนวคิดหนังสั้นเรื่องคำว่าเพื่อน ต้องการสื่อให…
17 ก.พ. 60
61