หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

อีกไม่นาน ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จะเปลี่ยนไป

ท่องเที่ยว
7.1K views

มติชน สมาร์ท บิซ 13 ก.ย. 2559 กระทรวงมหาดไทยโดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จัดทำโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พัฒนาปรับภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการเชื่อมต่อให้เข้าถึงด้วยทางเดินตลอดสองฝั่งแม่น้ำ ตามแผนแม่บท 57 กม. พร้อมเปิดเวทีเสวนาพิเศษในหัวข้อ“เจ้าพระยาเพื่อทุกคน...ทุกคนเพื่อเจ้าพระยา” นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร, ศาสตราจารย์ ดร. สกุล ห่อวโนทยาน ผู้จัดการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมคณะบริหารโครงการและบุคลที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดเวทีเสวนาพิเศษในหัวข้อ “เจ้าพระยาเพื่อทุกคน...ทุกคนเพื่อเจ้าพระยา” โดยนายแพทย์พีระพงษ์ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะชุมชนเก่าแก่ริมฝั่งเจ้าพระยา ระยะทางยาวรวม 57 กม. บางแห่งถูกละเลยให้ทรุดโทรม เส้นทางเดินเท้าบางพื้นที่เป็นชุมชนเก่าดั้งเดิมคับแคบ พื้นที่สาธารณะถูกปิดกั้น ซึ่งโครงการพัฒนาครั้งนี้จะพัฒนาพื้นที่สาธารณะและทางเดินเพื่อประชาชนให้เข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ต่อเนื่อง โดยผ่านชุมชนต่างๆ

สำหรับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ภายใต้แนวคิด “เจ้าพระยาเพื่อทุกคน”(Chao Phraya for All) ระยะทาง 57 กิโลเมตร ซึ่งจะเริ่มนำร่อง 14 กิโลเมตร เริ่มจากสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งประกอบด้วย 12 แผนย่อย คือ แผนพัฒนาท่าเรือโดยสารเรือสาธารณะ, แผนพัฒนาศาลาท่าน้ำ, แผนจัดทำพื้นที่บริการสาธารณะ, แผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน, แผนพัฒนาพื้นที่นันทนาการและสวนสาธารณะ, แผนจัดทำสะพานคนเดินข้าม, แผนพัฒนาสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์, เพื่อให้เป็นจุดหมายจาตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นายแพทย์พีระพงษ์ กล่าวย้ำว่า แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักและเป็นเส้นเลือดสำคัญที่สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ตลอดจนเป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงสังคมและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกรุงเทพปีละเกือบ 20 ล้านคน ถ้าเราสามารถทำให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีมากมายสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้ก็จะกระจายรายได้สู่ประชาชนในชุมชน เป็นกระกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

คลิปที่เกี่ยวข้อง