หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

What is new Scooby doo - Producer Check Sheetz [Part 2]

รายการทีวี
620 views

Scooby-Doo is an American animated cartoon franchise, comprising several animated television series produced from 1969 to the present day. The original series, Scooby-Doo, Where Are You!, was created for Hanna-Barbera Productions by writers Joe Ruby and Ken Spears in 1969. This Saturday-morning cartoon series featured four teenagers—Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley and Norville "Shaggy" Rogers—and their talking brown Great Dane[1] dog named Scooby-Doo, who solve mysteries involving supposedly supernatural creatures through a series of antics and missteps.[2] Following the success of the original series, Hanna-Barbera and its successor Warner Bros. Animation have produced numerous follow-up and spin-off animated series and several related works, including television specials and telefilms, a line of direct-to-video films, and two Warner Bros.–produced theatrical feature films. Some versions of Scooby-Doo feature different variations on the show's supernatural theme, and include characters such as Scooby's cousin Scooby-Dum and nephew Scrappy-Doo in addition to or instead of some of the original characters. Copyright owners:

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Scooby-Doo Copyright notice: การเผยแพร่นี้ไม่ถือเป็นการละเมิดตามกฎหมา­ยลิขสิทธิ์ไทยที่มีผลบังคับใช้เมื่อ พ.ศ. 2537 การเผยแพร่นี้ได้เข้าถึงงานลิขสิทธิ์ของผู­้อื่นโดยไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเรียกว่า "Fair use" หรือ "การใช้อย่างเป็นธรรม" ด้วยเหตุผลอันชอบด้วยข้อยกเว้นทางกฎหมายตา­มที่ระบุด้านล่างนี้
  1. ใช้ในการเสนอรายงานข่าวโดยรับรู้ถึงความเป­็นเจ้าของลิขสิทธิ์
  2. เป็นการนํางานนาฎกรรม หรือดนตรีกรรมออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยมิไ­ด้หากําไร ไม่เก็บค่าชม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ให้ค่าตอบแทนแก่นักแสดง

คลิป รายการทีวี ล่าสุด